Algemene voorwaarden

Bij het maken van een afspraak gaat de klant akkoord met onderstaande algemene voorwaarden.

Algemeen
* De fotografe kan nooit aansprakelijk worden gesteld bij schade die direct of indirect ten gevolge van het uitblijven van resultaat ontstaat.
* De fotografe kan nooit aansprakelijk worden gesteld bij lichamelijke dan wel materiële schade veroorzaakt door vallen, uitglijden, etc. tijdens een fotosessie thuis of op locatie.
* De fotografe verplicht zich de kans op storingen en fouten tijdens de opnamen tot een minimum te beperken.
* Ondanks de uiterste zorg die de fotografe aan de correctheid en volledigheid van deze website heeft besteed, kunnen er geen rechten worden ontleend aan de informatie die op deze website is geplaatst.
* De fotografe aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van het gebruik van deze site of het gebruik van (beeld)informatie die op deze site wordt verstrekt.
* De fotografe behoudt zich het recht voor om de informatie op de website ten allen tijde te verbeteren of anderszins te wijzigen.
* Achteraf kan er geen beroep op Little by M Photography worden gedaan op klachten van fotoafdrukken als de klant zelf afdrukken laat maken van foto’s vanaf een digitaal bestand/ USB.
* Cadeaubonnen zijn 1 jaar geldig na afgifte data.

Auteursrechten van de foto’s
* Het auteursrecht van de foto’s is ten alle tijden van Little by M Photography.
* De klant geeft de fotografe bij het maken van een afspraak automatisch toestemming om de gemaakte foto’s van de klant te gebruiken voor promotie doeleinden op internet en in drukwerk of ander promotie materiaal. De klant ontvangt hiervoor geen vergoeding of restitutie.
* Indien de klant uitdrukkelijk niet wil dat de gemaakte foto’s van hem/haar of van leden van het gezin/familie gebruikt worden voor promotiedoeleinden zoals hierboven beschreven, dan dient de klant dit vooraf per email kenbaar te maken.
* De foto’s worden tot 1 jaar na de sessie bewaard.

Prijsopgaven, betalingen en prijzen
* Alle begrotingen, prijsopgaven, offertes en aanbiedingen van de gebruiker) zijn vrijblijvend, tenzij het tegendeel daaruit uitdrukkelijk voortvloeit.
* De (koop)prijs luidt in euro’s.
* Tenzij anders vermeld zijn de prijzen inclusief 21% BTW en exclusief reiskosten
* Indien betaling per factuur plaatsvindt, dient de betaling daarvan binnen 14 dagen, tenzij anders vermeld, na factuurdatum te geschieden op een door de gebruiker aan te wijzen rekening.
* De gebruiker is na verloop van de genoemde termijn van 14 dagen zonder nadere ingebrekestelling bevoegd tot invordering over te gaan van het aan haar verschuldigde.
* Indien de gebruiker bij niet tijdige betaling haar vordering ter incassering aan derden uit handen heeft gegeven, zal de wederpartij gehouden zijn tot integrale vergoeding van de buitengerechtelijke incassokosten.
* Deze buitengerechtelijke incassokosten bedragen vijftien procent van het met inbegrip van voornoemde rente van de wederpartij te vorderen bedrag, doch bedragen in alle gevallen minimaal € 45,00. De wederpartij zal tevens gehouden zijn tot integrale vergoeding van de gerechtelijke kosten.
* Indien de wederpartij met de betaling jegens de gebruiker in gebreke is, heeft deze het recht de verdere uitvoering van alle tussen partijen lopende overeenkomsten op te schorten tot die betaling is geschied, terwijl -indien anders was overeengekomen- over de verdere levering contante betaling kan worden geëist.

Annuleringsvoorwaarden
* Annuleren kan alleen schriftelijk of per e-mail.
* Annuleren voor een sessie dient minimaal 7 dagen voor de gemaakte afspraak gedaan te worden.
* Bij ziekte of een ander gegronde reden kan de sessie worden verplaatst mits dit 24 uur van te voren gemeld is bij de fotografe.
* Wanneer dit niet het geval is zal Little by M Photography de gemaakte kosten in rekening brengen voor de wederpartij.

Privacy & persoonsgegevens
* Little by M Photography zal in geen enkel geval persoonlijke gegevens openbaar maken of doorgeven aan anderen.